ગુજરાત સરકાર દ્વારા દરેક યોજનાની માહિતી અહિયાં મળશે ..

Saturday, 20 June 2020

SMC - Medical Officer And Paramedical Staff Recruitment 2020:

SMC - Medical Officer And Paramedical Staff Recruitment  2020:

                     

SMC 231 Medical Officer and Paramedical Staff Recruitment 2020smc suratsmc recruitment, smc complaint, smc contact number, www.suratmunicipal.gov.in ews, smc news, smc helpline number, smc west zoneparamedical staff recruitment| sarkari paramedical vacancy| paramedical vacancy 2018 2019| paramedical vacancy 2019-20| www burla nic in staff nurse,  

  1. How many vacancies are there for Medical Officer & Paramedical Staff ?
  2. After when I can apply for this job for posts of Medical Officer & Paramedical Staff ?
  3. When is the Last Date for applying for this job ?

Posts:  231 Medical Officer And Paramedical Staff

Educational Qualification: Please read Official Notification for Educational Qualification details Below Links Full Read Notifications after apply, 

📍: Important Dates:📍
  1. Starting Date of Online Application: 03-05-2020
  2. Last Date to Apply Online: 09-05-2020

How to Apply: Interested Candidates may Apply Online Through official Website Below links to  Official Notifications , 

Apply Online: Click Here

No comments:

Post a comment

તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોઇન્ટ થવા માટે 7383936151