ગુજરાત સરકાર દ્વારા દરેક યોજનાની માહિતી અહિયાં મળશે ..

Wednesday, 9 September 2020

PUB-G Banned || Akshay Kumar Announces Aatmanirbhar Multiplayer Game Fau-G 2020

 PUB-G Banned] Akshay Kumar Announces Aatmanirbhar Multiplayer Game Fau-G


Akshay Kumar launches FAU-G gaming app against PUB-G, will give 20% revenue to soldiers. the govt recently banned pubs. Now Bollywood star Akshay Kumar has come up with a replacement gaming app ahead of Pubji. Akshay Kumar recently tweeted about this.


Akshay Kumar tweeted, “I am proud to launch the action game Fearless & United Guards FAU-G, under the Prime Minister’s self-help campaign. additionally to entertainment, the players of this game also will study the sacrifices made by our soldiers. 20% of the entire revenue from this game are going to be donated to Bharat or Veer Trust created for our soldiers.

Pub-G has quite 50 million users in India, of which approximately 3.5 million are active users. consistent with data analyst firm Censor Tower, Pub-G's revenue for the primary six months of this year is estimated at Rs 9,700 crore. Remained. Its total revenue thus far has crossed Rs 22,000 crore. India was the most important contributor, with India having the very best number of downloads out of 175 million downloads within the world.
PUB-G Game Key Point [Currently Banned in India]

Pubji is one among the foremost popular mobile games in many countries, including India. The app has been downloaded 175 million times in India.Pubji was developed by South Korean computer game company Bluehole. 

However, Chinese multinational Tencent features a stake in it.Pubjia had also been on track before. 

Parents were very upset due to the habit of the many children. Some states even temporarily banned it.

Pubji then assured that he would create a secure ecosystem by taking the views of oldsters , educators and government organizations.

No comments:

Post a comment

તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અમારી સાથે જોઇન્ટ થવા માટે 7383936151